INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – BENU E-LEARNING (dále také jako „Informace“)


Na tomto místě naleznete informace zejména o zpracování osobních údajů uživatelů e-learningového Portálu edu.benu.cz v naší společnosti BENU Česká republika s.r.o. jakožto provozovateli tohoto portálu (dále jen „Portál“). Další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti BENU Česká republika s.r.o. jsou uvedeny na webových stránkách https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju

Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika s.r.o., IČO: 496 21 173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 10247 (dále i jen „BENU“nebo „Správce“).

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“ ).

Kontaktní údaje:

Ohledně jakýchkoliv dotazů týkajících se osobních údajů a při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte na: dpo@benu.cz nebo na adrese sídla Správce: BENU Česká republika s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200. Obracet se také můžete na infolinku BENU, konkrétně na telefonním čísle: 212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00).

 • Zpracování osobních údajů uživatelů Portálu zadávaných při registraci a zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním Portálu a jeho služeb

  Portál, který poskytuje bezpečný systém pro objednání a absolvování kurzů, je možné využívat pouze na základě předchozí registrace, resp. založení uživatelského účtu.

  Základním účelem pro zpracování osobních údajů uživatele při registraci je především založení uživatelského účtu, který umožňuje plné využití služeb Portálu (viz. Všeobecné podmínky pro užití služby BENU E-learning) zejména přístup k jednotlivým kurzům včetně možnosti objednat a absolvovat kurz na Portále.
  Osobní údaje uživatele zadané při registraci zpracováváme za účelem využívání služeb Portálu a jednání o smlouvě tj. konkrétně za účelem přijetí a zpracování objednávky konkrétního kurzu (uzavření dílčí smlouvy). Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.
  Poskytnutí těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení není možné Vás zaregistrovat a využívat služeb Portálu.
  Dále můžeme osobní údaje zpracovávat za účelem plnění právních povinností dle daňových a účetních předpisů a dále také na základě oprávněného zájmu v případě vzniku sporů.
  V případě potřeby si za účelem hodnocení úspěšnosti Portálu a zkvalitňování poskytovaných služeb můžeme vytvářet anonymní statistiky (bez použití jakýchkoliv osobních údajů), např. o celkovém počtu účastníků, absolvovaných kurzů, úspěšnosti testů apod. U zaměstnanců BENU pak můžeme z pozice zaměstnavatele zpracovávat osobní údaje uživatelů – zaměstnanců BENU z Portálu (včetně typu, počtu absolvovaných kurzů a úspěšnosti při testech) pro účely hodnocení zaměstnance BENU a plnění jeho pracovně-právních povinností či vytváření interních statistik, přehledů a podobných dokumentů.
  Osobní údaje můžeme předávat také České lékárnické komoře (ČLnK) za účelem ověření Vaší účasti v akreditovaném kurzu v rámci přidělení bodů do celoživotního vzdělávání ČLnK a vydání certifikátu podle Řádů ČLnK.
  U zaměstnanců BENU zpracováváme osobní údaje z titulu plnění povinností vyplývající z pracovní smlouvy a pracovně-právních předpisů. U zaměstnance franchisingového partnera BENU je právním titulem souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 2 bod c) níže).

 • Rozsah osobních údajů a doba zpracování

  Rozsah osobních údajů, které za účelem zajištění služeb Portálu zpracováváme, a doba jejich zpracování závisí na typu uživatele:

  a) uživatel – osoba z řad odborné lékárenské veřejnosti (jiné osoby, než osoby uvedené pod body b) až c) níže)

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo ČLnK, adresa (ulice, č.p/ev., město, PSČ), osobní e-mail, telefonní číslo, profese, lékárenský řetězec, název lékárny, adresu lékárny (ulice, č.p./ev., město, PSČ), e-mail lékárny, informace o absolvovaném kurzu, včetně úspěšnosti, adresa IP. Tento údaj zpracováváme za účelem možného přidělení odpovídajícího bodového ohodnocení za příslušný jednotlivý akreditovaný kurz.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od posledního přihlášení uživatele. V případě, že účet aktivně nevyužíváte, dojde v následujícím roce po uplynutí 3 let k výmazu osobních údajů a uživatelského účtu.

  b) uživatel – zaměstnanec BENU (včetně praktikantů – osob na stáži či praxi u BENU)

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, titul, číslo ČLnK, středisko, e-mail, osobní číslo zaměstnance, pracovní pozice, profese/pracovní místo – kód,, adresa IP.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle však 3 roky od ukončení pracovního poměru u BENU. Po uplynutí této doby dojde v následujícím roce k výmazu osobních údajů a uživatelského účtu.

  c) uživatel – zaměstnanec franchisingového partnera BENU

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, titul, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, číslo ČLnK, adresa (ulice, č.p./č.ev., město, PSČ), osobní e-mail, telefonní číslo, osobní číslo BENU, profese, název lékárny, číslo nákladového střediska lékárny, adresa lékárny (ulice č.p./č.ev., město, PSČ), e-mail lékárny, telefonní číslo lékárny, osobní číslo Mediox, adresa IP.
  Rodné číslo je vyžadováno z důvodu evidence a řádné identifikace zaměstnanců franchisingového partnera BENU v interním systému BENU.
  Při registraci uděluje zaměstnanec franchisingového partnera BENU souhlas s tím, aby BENU mohlo pro účely ověření, zda je uživatel skutečně zaměstnancem franchisingového partnera BENU, využívat jeho osobní údaje jako zaměstnance (tj. titul, jméno, příjmení, číslo nákladového střediska, název NS, osobní číslo) přímo ze systému Mediox franchisingového partnera.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od ukončení pracovního poměru u fanchisingového partnera BENU nebo 3 roky od ukončení účasti Franchisingového partnera BENU (zaměstnavatele uživatele) ve franchisingovém konceptu BENU nebo po dobu platnosti souhlasu se zpracování osobních údajů uvedených níže, podle toho který z těchto okamžiků nastane dříve. V roce následujícím po ukončení zpracování, dojde k výmazu osobních údajů (včetně vymazání uživatelského účtu na Portálu).

 • Zasílání obchodních sdělení

  Na Vámi poskytnutý e-mail můžeme zasílat obchodní sdělení pouze v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. To znamená, že pouze pokud jste stávající zákazníkem, od kterého jsme získali e-mailovou adresu v souvislosti s poskytnutím služby, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných služeb i bez Vašeho předchozího souhlasu (jedná se o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu). Zasílání obchodních sdělení lze jednoduše odmítnout kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat, nebo můžete Správce kontaktovat na dpo@benu.cz, na infolinku nebo na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této Informace.

 • Cookies

  Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívá Správce tzv. soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

  Portál používá dva druhy cookies:

  • Hlavním používaným druhem cookie je soubor relace (MoodleSession). Tento druh cookie je třeba povolit v prohlížeči, neboť zajišťuje kontinuitu Vaší práce v systému a udržuje informace o Vašem přihlášení. Při odhlášení nebo ukončení prohlížeče je tento druh cookie odstraněn jak z prohlížeče, tak ze serveru. Bez použití těchto cookies není možné Portál z technického hlediska používat.
  • Další druh cookie usnadňuje uživateli práci (tzv. MoodLeid). Slouží k zapamatování uživatelského jména v prohlížeči. Tzn. při návratu na stránky Portálu bude pole s uživatelským jménem na stránce přihlášení samo automaticky vyplněno. Tento druh cookie je možné zakázat. Při každém přihlášení je však nutné zadat uživatelské jméno.

  Používání výše uvedených druhů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče.

 • Zpracovatelé a další příjemci osobních údajů

  BENU může osobní údaje Uživatelů předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům. Aktuální výčet zpracovatelů je následující:

  • PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200, IČO:45359326 – vedení personální agendy
  • PC HELP, a.s., se sídlem Třebíč, Samešova 1144, Nové Dvory, PSČ: 674 01, IČO: 60748516 – zpracovatel (poskytovatel Portálu) (dále jen „PC HELP, a.s.“)
  • Apatyka Servis, se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 48027821 – zpracovatel (správa databáze)

  Seznam všech zpracovatelů v rámci BENU je uveden ZDE. Dalšími zpracovateli či příjemci osobních údajů mohou být také další poskytovatelé IT služeb, služeb v souvislosti s vývojem Portálu či lékárenských systémů používaných Správcem, poskytovatelé služeb v oblasti auditu, daňového a právního poradenství, ČLnK či orgány veřejné moci na základě právních předpisů.

 • Práva subjektu osobních údajů – uživatelů

  Pro případ, že bude Uživatel Portálu chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů: DPO@benu.cz. Uživatel má rovněž právo podat stížnost u ÚOOÚ (www.uoou.cz).
  Uživatel má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.
  Uživatel dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu DPO@benu.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
  Uživatel má dále právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Uživatel si je vědom toho, že BENU může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším shora uvedeným příjemcům. Uživatel poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.

 • Zabezpečení

  Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Portál je poskytován společností PC HELP, a.s., na pronajatém serveru poskytovatele infrastruktury společnosti Web4U s.r.o., IČO: 26058774, se sídlem Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.

 • Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů ve PHOENIX group

  Podrobný postup pro hlášení porušení zabezpečení osobních údajů je uveden ZDE.

  Správce je oprávněn tyto informace aktualizovat a měnit. Poslední aktualizace proběhla dne 1. 2. 2020